Direct naar content

Privacy

Dit is het gezamenlijke Privacy Statement van de buurtteams in Amsterdam. Om u goed van dienst te zijn en om onze ondersteuning aan u zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, leggen de buurtteams persoonsgegevens van u vast. Alleen die gegevens die nodig zijn in verband met onze ondersteuning aan u.

U vindt de privacyverklaring van de buurtteamorganisatie van uw stadsdeel op de pagina van de buurtteamorganisatie.

Buurtteamorganisatie Noord
Buurtteamorganisatie Centrum
Buurtteamorganisatie West
Buurtteamorganisatie Nieuw-West
Buurtteamorganisatie Zuid
Buurtteamorganisatie Zuidoost
Buurtteamorganisatie Oost

Waarom hebben de buurtteams een Privacy Statement?

In het Privacy Statement van de zeven buurtteamorganisaties worden de uitgangspunten beschreven over hoe wij omgaan met  uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, hoelang wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u zelf daarop kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een persoon. Zo kunt u denken aan een naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt. Ook bij het bezoeken van onze website verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens, bijvoorbeeld in de vorm van uw IP-adres.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de buurteams  verwerken in het kader van hun dienstverlening (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De buurtteamorganisatie in het stadsdeel waarmee u contact heeft, is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw buurtteamorganisatie, die u ondersteunt, is dus degene, die beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens van u als cliënt worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, en voor welke doelen doen wij dat?

De buurtteamorganisaties verwerken alleen persoonsgegevens als wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. Wij houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Wij informeren u vooraf welke persoonsgegevens wij gebruiken voor de hulpverlening en welke gegevens wij opslaan in ons systeem. Dit geldt ook voor uw persoonlijke verhalen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is vanwege een van de volgende drie redenen:

 1. In het kader van de uitvoering van een overeenkomst
 2. of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.
 3. Of een Buurtteamorganisatie kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, De buurtteams in Amsterdam verwerken uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

Ondersteuning door de Buurtteams:

De gegevens die wij verwerken zijn:

 • Uw persoonsgegevens. Zoals  naam, adres en geboortedatum, telefoonnummer en mailadres en  BSN
 • De reden waarom u zich bij het buurtteam heeft aangemeld.
 • Informatie voor het beantwoorden van uw hulpvraag voor zover dat nodig is, zoals uw woon-, werk-, en gezinssituatie en uw gezondheids- en hulpverleningssituatie. Afhankelijk van uw hulpvraag kunnen dat ook andere gegevens zijn. Dat bespreken we met u.
 • Hoe onze ondersteuning verloopt, hoe deze u heeft geholpen en hoe we deze hebben afgesloten.

Doelen:

 • Het bieden van kwalitatief goede en controleerbare hulp- en dienstverlening , waaronder het faciliteren van de toeleiding naar en het beschikbaar stellen van voorzieningen vanuit de Wmo.
 • Het aanbieden van schuldhulpverlening en begeleiding in het schuldhulptraject;
 • Het aanbieden van sociaal juridische ondersteuning en advisering
 • Het leggen van contact ten behoeve van vroegsignalering van schulden en eventuele opvolging.

Daarnaast gebruiken we gegevens (anoniem en niet tot uw persoon herleidbaar)  ten behoeve van kwantitatieve en kwalitatieve verantwoording voor onze opdrachtgeven (de gemeente Amsterdam) en voor interne sturingsinformatie.

Websitebezoek:

Tijdens websitebezoek: IP-adres

Doel: Om het websitegebruik te analyseren zodat de website geoptimaliseerd kan worden voor bezoekers. Daarnaast verzamelen we de gegevens om onze dienstverlening (o.a. via onze website) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen. De gegevens worden voor de duur van 365 dagen bewaard.

Overige persoonlijk contacten:

Bij het opnemen van contact via e-mail, contactformulier, post of social media: persoonsgegevens die u op dat moment met ons deelt.

Doel: Om uw vragen te beantwoorden en/of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. De gegevens die u ons toestuurt via e-mail, contactformulier en post worden bewaard zo lang als nodig voor de volledige afhandeling van uw verzoek.

Chat:

De chat is 100% anoniem. We weten niet met wie we hebben gechat. De gegevens in de chat blijven 6 maanden bewaard om onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren. Zoals bijvoorbeeld de informatie op de website. Als u een telefoonnummer of e-mailadres heeft gegeven, dan hebben wij uw toestemming daarvoor gevraagd en is het gesprek niet meer anoniem. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te nemen.

Lees meer over onze huisregels: Chatten met Buurtteam Amsterdam.

Nieuwsbrief:

De buurtteamorganisaties versturen periodiek een digitale nieuwsbrief via de dienst MailChimp. Wij vragen u vooraf om toestemming conform de vereisten uit de AVG. Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, of ontvangt u de nieuwsbrief onterecht, dan kunt u zich altijd afmelden. In iedere nieuwsbrief is een link opgenomen om uzelf af te melden. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Er is een verwerkersovereenkomst tussen de buurtteamorganisatie en MailChimp gesloten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Beveiliging

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treffen de buurtteams passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of de buurteamorganisatie met wie u in contact bent vermoedt dat dit het geval is, dan zal uw buurtteamorganisatie  volgens de protocollen ,die zij daarvoor hebben opgesteld, bezien welke acties en maatregelen nodig zijn en zo nodig dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laat uw buurteamorganisatie u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van een buurtteam  is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door de buurtteams Amsterdam zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Opslag van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doelen. Wij verwijzen hiervoor naar de privacyverklaring van de buurtteamorganisatie waar u contact mee heeft.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

De buurtteams in Amsterdam zullen  uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als u onze website bezoekt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik van de website.

Functionele cookies:

Functionele cookies op onze website zijn essentieel voor een goed technisch functioneren van de website. De cookies worden uitsluitend gebruikt voor een goede werking van de website, vandaar dat toestemming niet vereist is voor het plaatsen van deze cookies.

Analytische cookies:

Via onze website wordt een analytische cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics is door ons op de juiste manier ingesteld door:
het laatste octet van uw IP-adres te maskeren;
de optie ‘gegevens delen’ uit te zetten;

Nu deze cookies conform de richtlijnen van de toezichthouder zijn ingesteld is de impact van deze cookies op uw privacy beperkt. Hierdoor is toestemming voor het plaatsen van deze cookies niet vereist. Verder maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Social media buttons

Op onze website staan buttons om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Twitter of LinkedIn. Deze buttons werken met stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. De buurtteams hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van de sociale netwerken om erachter te komen wat zij met uw (persoons-)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Deze privacy verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

Onvoorziene cookies:

Op onze website kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost. Denk hierbij aan video’s (o.a. YouTube), tweets en afbeeldingen. Zogenaamde embedded content. Deze content maakt gebruik van codes die vaak cookies gebruiken. Wat deze bronnen met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst, zie bijvoorbeeld het beleid van YouTube. Wij hebben hier geen controle over.

In- en uitschakelen en verwijdering cookies:

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies op onze website vindt u in de instructies en de Help-functie van uw browser.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer de buurtteams persoonsgegevens van u verwerken, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten:

Recht op inzage van uw gegevens
Recht op rectificatie
Recht op gegevenswissing
Recht op beperking van de verwerking
Recht van bezwaar
Recht op dataportabiliteit

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u een verzoek sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen in de privacyverklaring van de buurtteamorganisatie waarmee u contact heeft. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u een aantal vragen stellen.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

Regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd, kunt een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

0900-2001201

Over dit privacy statement

De buurteamorganisaties kunnen dit gezamenlijke Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was in september 2022. De meest recente versie vindt u altijd hier.

Contactgegevens

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over privacy, neem dan contact op met de betreffende buurtteamorganisatie waar u contact mee heeft.

 

Verder praten met een buurtteam?

Vind uw buurtteam