Direct naar content

Privacy

Dit is de gezamenlijke Privacyverklaring van de buurtteams in Amsterdam. Om u goed van dienst te zijn en om onze ondersteuning aan u zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, leggen de buurtteams persoonsgegevens van u vast. We leggen alleen die gegevens vast die nodig zijn in verband met onze ondersteuning aan u.

U vindt de privacyverklaring van de buurtteamorganisatie van uw stadsdeel op de pagina van de buurtteamorganisatie.

Buurtteamorganisatie Noord
Buurtteamorganisatie Centrum
Buurtteamorganisatie West
Buurtteamorganisatie Nieuw-West
Buurtteamorganisatie Zuid
Buurtteamorganisatie Zuidoost
Buurtteamorganisatie Oost

Waarom hebben de  buurtteams een privacyverklaring?

In deze privacyverklaring van de zeven buurtteamorganisaties worden de uitgangspunten beschreven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in deze privacyverklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welk doel, hoelang wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u zelf daarop kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een persoon. Zo kunt u denken aan een naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt.  Ook bij het bezoeken van onze website verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens, bijvoorbeeld in de vorm van uw IP-adres.

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de buurteams verwerken in het kader van hun dienstverlening (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De buurtteamorganisatie waarmee u contact heeft, is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw buurtteamorganisatie, die u ondersteunt, is dus degene, die beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens van u als klant worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Delen met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is vanwege een van de volgende drie redenen:

  1. In het kader van de uitvoering van uw ondersteuningsplan of
  2. wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven of
  3. Een Buurtteamorganisatie is verplicht persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving of
  4. Als de verwerking van gegevens noodzakelijk is voor het algemeen belang bijvoorbeeld voor de veiligheid van personen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, en voor welke doelen doen wij dat?

De buurtteamorganisaties verwerken alleen persoonsgegevens als wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. Wij houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Wij informeren u vooraf welke persoonsgegevens wij gebruiken voor de hulpverlening en welke gegevens wij opslaan in ons systeem. Dit geldt ook voor uw persoonlijke verhalen.

De buurtteams in Amsterdam verwerken uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

Buurtteamondersteuning individueel:

 • Het verwerkingsdoeleinde is het bieden van kwalitatief goede en controleerbare hulp- en dienstverlening , waaronder het faciliteren van de toeleiding naar en het beschikbaar stellen van voorzieningen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is een wettelijke verplichting: de Buurtteam voert de ondersteuning uit op basis van de WMO
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn:
  • Uw persoonsgegevens. Zoals naam, adres en geboortedatum, telefoonnummer en mailadres en  BSN;
  • De reden waarom u zich bij het buurtteam heeft aangemeld.
  • Informatie voor het beantwoorden van uw hulpvraag voor zover dat nodig is, zoals uw woon-, werk-, en gezinssituatie en uw gezondheids- en hulpverleningssituatie. Afhankelijk van uw hulpvraag kunnen dat ook andere gegevens zijn. Dat bespreken we met u.
  • Hoe onze ondersteuning verloopt, hoe deze u heeft geholpen en hoe we deze hebben afgesloten.
 • Herkomst: Wij ontvangen deze persoonsgegevens van uzelf. Tevens kan het zo zijn dat u anderen toestemming heeft gegeven om gegevens met ons te delen. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens inzien in RIS-wijkzorg, dit is een digitaal systeem van de gemeente. Het doel van dit registratiesysteem om per Amsterdammer 1 ondersteuningsplan met 1 regievoerder te hebben
 • Wat we met wie delen:
  • We delen gegevens alleen met derden als u ons daar toestemming voor heeft gegeven;
  • Op moment dat we met u de vraagverheldering in het kader van de WMO starten, zijn we door de gemeente Amsterdam verplicht om u te registreren in het gemeentelijke systeem RIS Wijkzorg. Dit is een digitaal systeem van de gemeente. Het doel van dit registratiesysteem om per Amsterdammer 1 ondersteuningsplan met 1 regievoerder te hebben.

Dit geldt niet als u informatie of advies wilt.

 • Bewaartermijn: we bewaren uw gegevens maximaal 5 jaar.

Buurtteamondersteuning collectief

 • Het verwerkingsdoeleinde is het uitvoeren van collectieve buurtteam-activiteiten
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is een wettelijke verplichting: de Buurtteam voert de ondersteuning uit op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn:
  • Uw contactgegevens zoals naam, adres en geboortedatum, telefoonnummer en mailadres;
  • Uw aanwezigheid bij de activiteiten.
 • Herkomst: Wij ontvangen deze persoonsgegevens van uzelf.
 • Wat we met wie delen:
  • We delen gegevens alleen met derden als u ons daar toestemming voor heeft gegeven;
 • Bewaartermijn: we bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is en vernietigen uw gegevens binnen 2-5 jaar.

Schuldhulpverlening

 • Het verwerkingsdoeleinde is het aanbieden van schuldhulpverlening en begeleiding in het schuldhulptraject
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens:
  • In beginsel een wettelijke verplichting: de Buurtteam voert de schuldhulpverlening uit in opdracht van de gemeente op basis van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS);
  • Vervolgens wordt met u ook een overeenkomst afgesloten.
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn:
  • Uw persoonsgegevens. Zoals naam, adres en geboortedatum, telefoonnummer en mailadres en BSN;
  • Informatie over uw schulden;
  • Informatie die verder van belang is voor uw situatie en voor zover van toepassing zoals uw woon-, werk-, en gezinssituatie. Afhankelijk van uw situatie kunnen dat ook andere gegevens zijn. Dat bespreken we met u.
  • Hoe onze ondersteuning verloopt, hoe deze u heeft geholpen en hoe we deze hebben afgesloten.
 • Herkomst: Wij ontvangen deze persoonsgegevens van:
  • Uzelf;
  • van WPI als zij u naar ons verwijzen;
  • de kredietbank bij een aanvraag voor een schuldsaneringskrediet of beroep op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP);
  • van de rechtbank bij een beroep op de WSNP;
  • van schuldeisers en andere ondersteunende partijen als deze nodig is om uw schuldenproblematiek op te lossen.
 • Wat we met wie delen:
  • We delen noodzakelijke gegevens van u met organisaties die betrokken zijn bij de schuldhulpverlening zoals organisaties voor inkomensbeheer, WPI, Kredietbank, schuldeisers, CJIB, rechtbank, etc.
  • We delen met de gemeente Amsterdam in het kader van de WGS welke vormen van ondersteuning wij u hebben geboden, maar geen inhoudelijke informatie.
 • Bewaartermijn: we bewaren uw gegevens maximaal 5 jaar.

Sociaal Raadslieden

 • Het verwerkingsdoeleinde is het aanbieden van sociaal juridische ondersteuning en advisering
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is een wettelijke verplichting: Op basis van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voert de BTO namens de gemeente Amsterdam Sociaal Raadlieden werk uit Sociaal Raadslieden verstrekken sociaal juridische adviezen teneinde schuldsituaties te voorkomen of op te lossen.
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn:
  • Uw persoonsgegevens. Zoals naam, adres en geboortedatum, telefoonnummer en mailadres.
  • Informatie voor het beantwoorden van uw hulpvraag voor zover dat nodig is, zoals uw woon-, werk-, en gezinssituatie en uw gezondheids- en hulpverleningssituatie. Afhankelijk van uw hulpvraag kunnen dat ook andere gegevens zijn. Dat bespreken we met u.
  • Hoe onze ondersteuning verloopt, hoe deze u heeft geholpen en hoe we deze hebben afgesloten.
 • Herkomst: Wij ontvangen deze persoonsgegevens van uzelf en eventueel van andere organisaties als u daar toestemming voor gegeven heeft.
 • Wat we met wie delen: We delen alleen gegevens met derden als u daar toestemming voor gegeven heeft.
 • Bewaartermijn: we bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is en vernietigen uw gegevens binnen 5 jaar.

Vroegsignalering

De buurtteams voeren in opdracht van de gemeente Amsterdam Vroegsignalering uit. De gemeente Amsterdam is hierin de gegevensverantwoordelijke en het Buurtteam de verwerker. We verwijzen u daarom door naar de Privacy Verklaring van de gemeente Amsterdam. https://www.amsterdam.nl/privacy/specifieke/privacyverklaringen-werk-inkomen/voorkomen-schulden/

Daarnaast gebruiken we gegevens (anoniem en niet tot uw persoon herleidbaar)  ten behoeve van kwantitatieve en kwalitatieve verantwoording voor onze opdrachtgeven (de gemeente Amsterdam) en voor interne sturingsinformatie.

 

Nieuwsbrief:

 • Het verwerkingsdoeleinde: Om het websitegebruik te analyseren zodat de website geoptimaliseerd kan worden voor bezoekers. Daarnaast verzamelen we de gegevens om onze dienstverlening (o.a. via onze website) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming. Wij vragen u vooraf om toestemming. Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, of ontvangt u de nieuwsbrief onterecht, dan kunt u zich altijd afmelden. In iedere nieuwsbrief is een link opgenomen om uzelf af te melden. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd.
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn:
  • Uw mailadres
 • Herkomst: Wij ontvangen uw mailadres van uzelf.
 • Wat we met wie delen: Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Er is een verwerkersovereenkomst tussen de buurtteamorganisatie en MailChimp gesloten.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden voor de duur van 2 jaar bewaard.

Websitebezoek www.buurtteamamsterdam.nl

 • Het verwerkingsdoeleinde: Om het websitegebruik te analyseren zodat de website geoptimaliseerd kan worden voor bezoekers. Daarnaast verzamelen we de gegevens om onze dienstverlening (o.a. via onze website) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is gerechtvaardigd belang.
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn:
  • Uw IP-adres
 • Herkomst: Wij ontvangen uw IP-adres zodra u onze website bezoekt.
 • Wat we met wie delen: We verstrekken geen gegevens aan andere partijen.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden voor de duur van 365 dagen bewaard.

Cookiebeleid van de website www.buurttteamamsterdam.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als u onze website bezoekt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik van de website.

 • Functionele cookies:

Functionele cookies op onze website zijn essentieel voor een goed technisch functioneren van de website. De cookies worden uitsluitend gebruikt voor een goede werking van de website, vandaar dat toestemming niet vereist is voor het plaatsen van deze cookies.

 • Analytische cookies:

Via onze website wordt een analytische cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics is door ons op de juiste manier ingesteld door:

  • het laatste octet van uw IP-adres te maskeren;
  • de optie ‘gegevens delen’ uit te zetten;

Nu deze cookies conform de richtlijnen van de toezichthouder zijn ingesteld is de impact van deze cookies op uw privacy beperkt. Hierdoor is toestemming voor het plaatsen van deze cookies niet vereist. Verder maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

 • Social media buttons

Op onze website staan buttons om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Twitter of LinkedIn. Deze buttons werken met stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. De buurtteams hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van de sociale netwerken om erachter te komen wat zij met uw (persoons-)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Deze privacy verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

 • Onvoorziene cookies:

Op onze website kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost. Denk hierbij aan video’s (o.a. YouTube), tweets en afbeeldingen. Zogenaamde embedded content. Deze content maakt gebruik van codes die vaak cookies gebruiken. Wat deze bronnen met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst, zie bijvoorbeeld het beleid van YouTube. Wij hebben hier geen controle over.

 • In- en uitschakelen en verwijdering cookies:

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies op onze website vindt u in de instructies en de Help-functie van uw browser.

Bescherming

Beveiliging

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treffen de buurtteams passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van een buurtteam  is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door de buurtteams Amsterdam zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

De buurtteams in Amsterdam zullen  uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer de buurtteams persoonsgegevens van u verwerken , heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten:

 • Recht op tijdige en adequate informatie over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.
 • Recht op inzage van uw gegevens
 • Recht op rectificatie
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht van bezwaar
 • Recht op dataportabiliteit

Daarnaast heeft u het recht om eerder gegeven toestemming voor het delen van gegevens met derden in te trekken.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u een verzoek sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen in de privacyverklaring van de buurtteamorganisatie waarmee u contact heeft. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of de buurteamorganisatie met wie u in contact bent vermoedt dat dit het geval is, dan zal uw buurtteamorganisatie volgens de protocollen die zij daarvoor hebben opgesteld, bezien welke acties en maatregelen nodig zijn en zo nodig dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laat uw buurteamorganisatie u dit zo snel mogelijk weten

 Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over privacy of heeft u een klacht, dan kunt u contact opnemen met de betreffende buurtteamorganisatie waar u contact mee heeft.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming
De buurtteams hebben gezamenlijk een Functionaris Gegevensbescherming. Dit is een soort interne toezichthouder. De belangrijkste taken van een FG zijn:

 • Het intern toezicht houden op naleving van de AVG.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven op alle privacy gerelateerde zaken.
 • Beschikbaar zijn voor privacy vragen van betrokkenen (klanten en medewerkers).
 • Contactpersoon zijn voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), bijvoorbeeld bij datalekken.

 Als u zorgen of klachten heeft over privacy die u niet met de buurteamorganisatie wilt bespreken, dan kun u direct contact opnemen met de FG via fg.buurtteamsamsterdam@bmgrip.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Verklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd, kunt een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezoekadres:

Autoriteit Persoonsgegevens

Hoge Nieuwstraat 8

2514 EL Den Haag

Postadres:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

Telefoonnummer: 088 – 1805 250

Over deze Privacy Verklaring

De buurteamorganisaties kunnen deze gezamenlijke Privacy Verklaring aanpassen. De laatste wijziging was in april 2023. De meest recente versie vindt u altijd hier.

Verder praten met een buurtteam?

Vind uw buurtteam
Contact